AL
Show menu

HydroBlocker Bitumen

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Bitumen është pastë  njëkomponentëshe hidroizoluese me bazë bitumi për instalime/vendosje me procedurë të ftohtë. Përdoret për mbylljen/izolimin e detajeve ndërtimore (izolimeve në dysheme dhe ato vertikale, bazave të fasadave, ballkoneve,terracave, kulmeve të rrafshëta), për sanimin  e materialeve mbuluese bituminoze në kulme dhe  mbrojtjen antikorroduese të sipërfaqeve metalike. Shpejt mund të vendoset në bitum, dru, metal, PVC. Në gjendje të njomë nuk duhet të jetë në kontakt me EPS ose XPS.

Paketimi

  • 5 kg

Konsumi

  • 2 kg/m2 (për një shtresë)

Shtojca