AL
Show menu

HydroBlocker WRC Primer

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker WRC Primer është bazë/shtresë lyerëse njëkomponentëshe respektivisht material impregnues për sipërfaqe poroze siç janë: estrihet prej betoni, gjips çimentoje, beton dhe pllaka gjips-kartoni.  Përdoret për impregnim para vendosjes së HydroBlocker WRC Coating.

Paketimi

  • 1 l

Konsumi

  • prej 0,1  deri në 0,2 l/m2

Shtojca